Popular Mart :  References    -- หน่วยงายลูกค้าอ้างอิง  --
หน่วยงานลูกค้าอ้างอิง ประตูม้วน หลังคาเหล็ก metal sheet

 

ประตูม้วนมือยก ลายโปร่ง
ประตูม้วนลายดอกไม้
ประตูม้วนลายดอกไม้
หน่วยงาน อ่อนนุช จ.กรุงเทพ ประตูมือยกและไฟฟ้า
หน่วยงาน อ่อนนุช จ.กรุงเทพ ประตูมือยกและไฟฟ้า
หน่วยงาน อ่อนนุช จ.กรุงเทพ ประตูมือยกและไฟฟ้า

หน่วยงาน อ.เมือง นครปฐม เดิมเป็นประตูม้วนมือยกห้องแบ่ง
ติดตั้งใหม่เป็นประตูม้วนระบบไฟฟ้า
หน่วยงาน อ.เมือง จ.ราชบุรี ประตูระบบไฟฟ้า

ประตูม้วนลายอิฐตรง
ตัวอย่างประตูม้วนลายโปร่ง
หน่วยงาน ถ.ข้าวสาร จ.กรุงเทพ ลายโปร่ง
หน่วยงาน ถ.ข้าวสาร จ.กรุงเทพ ลายโปร่ง
หน่วยงาน อ.เมือง จ.ราชบุรี ประตูระบบไฟฟ้า ทึบล่าง สีครีม โปร่งบน อิฐตรง

ประตูม้วนแบบทึบสีครีม
ประตูม้วนเจาะรูเล็กทั้งบาน
ประตูม้วนติดตั้งในห้าง
หน่วยงาน เกษตรนวมินทร์ จ.กรุงเทพ ทึบสีครีมเจาะรูเล็กทั้งบาน
หน่วยงาน เกษตรนวมินทร์ จ.กรุงเทพ ทึบสีครีมเจาะรูเล็กทั้งบาน
หน่วยงาน เกษตรนวมินทร์ จ.กรุงเทพ ทึบสีครีมเจาะรูเล็กทั้งบาน

ประตูม้วนพลาสติกใส โพลีคาร์บอเนต

หน่วยงาน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ประตูพลาสติกใส ระบบมือยก 9 ชุด
หน่วยงาน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ประตูพลาสติกใส ระบบมือยก
หน่วยงาน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ประตูพลาสติกใส
หน่วยงาน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ประตูพลาสติกใส ระบบมือยก 9 ชุด
หน่วยงาน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ประตูพลาสติกใส ระบบมือยก
หน่วยงาน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ประตูพลาสติกใส

ประตูม้วนพลาสติกใส
ประตูม้วนโพลีคาร์บอเนต
ประตูม้วนพลาสติกใส
หน่วยงาน โตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ารีโมท
หน่วยงาน โตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา ระบบไฟฟ้า
ประตูม้วนโปร่งใส
ประตูม้วนโพลีคาร์บอเนต
หน่วยงาน จ.สมุทรปราการ ประตูม้วนพลาสติกใส ประตูลิฟท์
หน่วยงาน โตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ารีโมท
หน่วยงาน โตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา ระบบไฟฟ้า

 Home | Product | Site Map | Contact Us | ©2010 Popular Mart All right reserved.